Dr Tatjana Cvrković

 

Naučni saradnik

adresa: Odsek za štetočine bilja, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Banatska 33, 11080 Zemun
tel/fax: + 381 11 2611 762
mob. tel.: +381 62 88 08 925
e-mail: tanjacvrkovic@yahoo.com

2010 - danas – naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za štetočine bilja
2010 – doktorirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, naslov disertacije: "Diverzitet faune cikada u vinogradima Srbije i njihova uloga u prenošenju Bois noir fitoplazme"
2006 - 2010 – istraživač saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za štetočine bilja
2006 – magistrirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Entomologija
2001 - 2006 – istraživač pripravnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za štetočine bilja
2000 – diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Zaštita bilja i prehrambenih proizvoda

Oblast istraživanja:
Vektorska uloga cikada (Hemiptera, Auchenorrhyncha) u prenošenju fitoplazmi (Molicutes, Phytoplasma). Biologija, ekologija i populaciona genetika cikada. Interakcija između patogena, njihovih biljaka domaćina i cikada kao vektora. Etiologija i epidemiologija bolesti izazvanih delovanjem fitoplazmi. Molekularna karakterizacija i filogenija fitoplazmi.
Poseban nadzor karantinskih i invazivnih štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji, procena šteta, predviđanje masovne pojave i razvijanje programa mera prevencije njihovog daljeg širenja i integralnih mera zaštite (IPM).
Primena molekularnih metoda u identifikaciji i karakterizaciji organizama od značaja za poljoprivrednu proizvodnju.

Aktuelni istraživački projekti:

  • "Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljištа u Srbiji: integrisаnа procenа biodiverzitetа ključnih grupа аrtropodа i biljnih pаtogenа" - projekat Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, br. III 43001.
  • "Grapevine phytoplasma diseases. Evaluation of the risk of the wild reservoir and study of the co-adaptation phytoplasma/insect vector" - Međuvlаdin progrаm bilаterаlne nаučno-tehnološke sаrаdnje između Srbije i Frаncuske "Pаvle Sаvić", 2010-2011.
  • "Study of potential vectors of Stolbur phytoplasma in potato and corn" - Bilаterаlni progrаm zаjedničkog unаpređenjа rаzmene učesnikа nа projektimа između Republike Srbije i Republike Mаđаrske, 2010-2011.


Odabrane publikacije:

2011.

2009.

2008.

2007.