Dr Milana Mitrović

 

Naučni saradnik

adresa: Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za štetočine bilja, Banatska 33, 11080 Zemun
tel/fax: + 381 11 2611 762
mob. tel.: +381 62 8808 924
e-mail: milana.mitrovic@izbis.bg.ac.rs

2010 - danas – Naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek
za štetočine bilja.
2009 - doktorirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, naslov disertacije: " Taksonomska i ekološka karakterizacija vrsta roda Rhinusa Stephens (Coleoptera: Curculionidae) na biljci domaćinu Linaria vulgaris Mill. (Scrophulariaceae)"

2004 - 2009 – Istraživač saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za štetočine bilja.
2004 - magistrirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Entomologija
2001 - 2004 – istraživač pripravnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za štetočine bilja.
2000 - diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Zaštita bilja i prehrambenih proizvoda

Oblast istraživanja:
Istraživanje pogodnosti insekata kao potencijalnih agenata za biološko suzbijanje korova. Kriptička specijacija kod insekata agenata u biološkoj kontroli, stabilizacija nomenklature, taksonomska i ekološka karakterizacija vrsta na osnovu morfoloških i molekularnih analiza i filogenetski odnosi.
Istraživanje insekata kao vektora prouzrokovača bolesti bilja i rešavanje epidemioloških lanaca ekonomski značajnih obolenja u agroekosistemima. Razvijanje i primena metoda detekcije fitoplazmi u biljnom i insekatskom materijalu. Istraživanje složenih interakcija između patogena, njihovih biljaka domaćina i cikada kao vektora.
Poseban nadzor karantinskih štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji, procena šteta, predviđanje masovne pojave i razvijanje programa mera prevencije daljeg širenja i integralne mere zaštite (IPM).

Aktuelni istraživački projekti:

  • "Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljištа u Srbiji: integrisаnа procenа biodiverzitetа ključnih grupа аrtropodа i biljnih pаtogenа" - projekat Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, br. III 43001.
  • SCOPES Program 2010-2012 (Swiss National Science Foundation): Host specialization of aphid parasitoids. IZ73Z0_1 28174
  • "Grapevine phytoplasma diseases. Evaluation of the risk of the wild reservoir and study of the co-adaptation phytoplasma/insect vector" - Međuvlаdin progrаm bilаterаlne nаučno-tehnološke sаrаdnje između Srbije i Frаncuske "Pаvle Sаvić", 2010-2011.
  • "Study of potential vectors of Stolbur phytoplasma in potato and corn" - Bilаterаlni progrаm zаjedničkog unаpređenjа rаzmene učesnikа nа projektimа između Republike Srbije i Republike Mаđаrske, 2010-2011.


Odabrane publikacije:

2011

2010

2009

2008

2007