Dr Jelena Jović

 

Naučni saradnik

adresa: Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za štetočine bilja, Banatska 33, 11080 Zemun
tel/fax: + 381 11 2611 762
mob. tel.: +381 62 8808 926
e-mail: jovic_biolab@yahoo.com

2010-danas – Naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za štetočine bilja.
2005-2010 – Istraživač saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za štetočine bilja.
2009 - doktorirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu; naslov disertacije: "Diverzitet cikada (Hemiptera: Auchenorrhyncha) u usevima kukuruza Srbije i njihova uloga u prenošenju fitoplazmi."
2004 - diplomirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu; smer -Ekologija i žaštita životne sredine.

Oblast istraživanja:
Vektorska uloga cikada (Hemiptera, Auchenorrhyncha) u prenošenju biljnih bolesti uzrokovanih fitoplazmama (Molicutes, Phytoplasma). Biologija, ekologija i populaciona genetika cikada. Etiologija i epidemiologija bolesti uzrokovanih fitoplazmama. Molekularna karakterizacija i filogenija fitoplazmi.
Primena molekularnih metoda u biološkoj kontroli. Biološka kontrola invazivnih korova fitofagnim insektima. Kriptična specijacija fitofagnih insekata. Filogenija i karakterizacija populacija fitofagnih insekata - agenata u biološkoj kontroli.
Istraživanja biologije, ekologije i distribucije karantinskih i invazivnih insekata u poljoprivrednoj proizvodnji. Razvijanje IPM strategije.
Primena molekularnih metoda u identifikaciji i karakterizaciji organizama od značaja za poljoprivrednu proizvodnju.

Aktuelni istraživački projekti:

  • "Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljištа u Srbiji: integrisаnа procenа biodiverzitetа ključnih grupа аrtropodа i biljnih pаtogenа" - projekat Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, br. III 43001.
  • "Grapevine phytoplasma diseases. Evaluation of the risk of the wild reservoir and study of the co-adaptation phytoplasma/insect vector" - Međuvlаdin progrаm bilаterаlne nаučno-tehnološke sаrаdnje između Srbije i Frаncuske "Pаvle Sаvić", 2010-2011.
  • "Study of potential vectors of Stolbur phytoplasma in potato and corn" - Bilаterаlni progrаm zаjedničkog unаpređenjа rаzmene učesnikа nа projektimа između Republike Srbije i Republike Mаđаrske, 2010-2011.

 

Odabrane publikacije:

2011

2010

2009

2008

2007