Dr Bogdan Nikolić

 

Naučni saradnik

adresa: Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za štetočine bilja, Teodora Drajzera 9, 11000 Beograd
tel/fax: + 381 11 2660 049
mob. tel.: + 381 62 8808 941
e-mail: bogdannik@mail2world.com

2007-danas – Naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za fitofarmaciju i zaštitu životne sredine.
2007 – doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, naslov disertacije: "Inhibicija fotosinteze i rastenja kukuruza (Zea mays L.) u uslovima stresa izazvanim herbicidom sulfosatom".
2006-2007 – Istraživač saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za fitofarmaciju i zaštitu životne sredine.
1997-2006 – Istraživač saradnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine u Zemunu, Odsek za korove i herbicide.
1997 – magistrirao na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, naslov teze: "Uticaj herbicida metribuzina, linurona i dikvata na sadržaj fotosintetskih pigmenata u listu soje (Glycine max. Merr.)".
1995-1997 – Istraživač pripravnik (na neodređeno vreme) u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine u Zemunu, Odsek za korove i herbicide.
1994-1995 – Istraživač pripravnik (na određeno vreme) u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine u Zemunu, Odsek za korove i herbicide.
1990 – diplomirao na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija.

Oblasti istraživanja:
- Proučavanje faktora koji utiču na rasprostranjenost i ekološku prilagođenost staništu korova i drugih štetnih organizama.
- Proučavanje procesa inhibicije i degradacije fotosintetskih funkcija i struktura gajenih i nativnih biljaka, kao važnog pokazatelja fitotoksičnog dejstva herbicida.
- Proučavanje procesa inhibicije i degradacije fotosintetskih funkcija i struktura gajenih i nativnih biljaka, kao važnog pokazatelja dejstva različitih abiotskih i ksenobiotskih stresnih faktora.
- Izučavanje problematike načina dejstva fosfonatnih herbicida u smislu veze fotosinteze, preraspodele suvih masa i rastenja biljaka kukuruza, radi modelovanja dejstva ovih herbicida, ali i modelovanja međuodnosa navedenih faktora, kao determinanti produktiviteta biljaka kukuruza.
- Izučavanje problematike načina dejstva tzv. drugih đubriva i specijalnih proizvoda u smislu veze fotosinteze, preraspodele suvih masa i rastenja gajenih biljaka, ali i modelovanja međuodnosa navedenih faktora, kao determinanti produktiviteta i prinosa pomenutih biljaka.

Aktuelni istraživački projekti:

  • "Rаzrаdа integrisаnog uprаvljаnjа i primene sаvremenih principа suzbijаnjа štetnih orgаnizаmа u zаštiti biljа" – Projekat Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, br. TR 31018.

 

Novije odabrane publikacije:

2010

2009

2008

2007

2006

2004