Aktuelni poslovi

ODSEK ZA BOLESTI BILJA

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., prouzrokovač mrke truleži krtola krompira i bakterijskog uvenuća krompira i paradajza, jedan je od ekonomski najznačajnijih patogena (nalazi se na A1 karantinskoj listi). U toku 2010. godine u Srbiji je utvrđeno prisustvo ovog patogena. INSTITUT je od strane MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ovlašćen za detekciju i identifikaciju R. solanacearum u uzorcima merkantilnog krompira, biljaka krompira i drugih biljaka domaćina iz familije Solanaceae, kao i uzorcima vode i zemljišta.

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., prouzrokovač prstenaste truleži krtola krompira, takođe je jedan od ekonomski značajnijih patogena krompira (nalazi na A1 karantinskoj listi). U Srbiji se nad ovim patogenom sprovodi poseban nadzor. INSTITUT je od strane MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ovlašćen za detekciju i identifikaciju C. m. ssp. sepedonicus u uzorcima merkantilnog krompira i biljaka krompira.

ODSEK ZA ŠTETOČINE BILJA

Rukovodilac odseka
Dr Jelena Jović
viši naučni saradnik, entomolog

+381 62 88 08 926
jovic_biolab@yahoo.com

Odsek za štetočine bilja je sastavljen iz dve referentne laboratorije, za primenjenu entomologiju i molekularnu dijagnostiku.

Entomološka laboratorija je ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS (rešenje br. 321-01-444/09-11 od 22.07.2011) za sprovođenje posebnog nadzora nad insektima (Ugovori 401-00-1495/2010-09 od 21.07.2010. i 321-01-575/2011-11 od 25.07.2011. potpisani sa Upravom za zaštitu bilja i Direkcijom za nacionalne referentne laboratorije).Istraživači ove laboratorije vrše inspekciju proizvodnih zasada, staklenika i plastenika, na prisustvo karantinskih štetočina (Tuta absoluta, Ceratitis capitata, Lyriomyza sp., Diabrotica virgifera, itd.). Osim identifikacije prisustva na području Srbije, zadatak istraživača je da vrše nadzor ovih štetočina, areal rasprostranjenja, brojnost i intenzitet šteta, kako bi se u sledećoj fazi u saradnji sa Upravom za zaštitu bilja izradila Strategija suzbijanja i prevencije njihovog daljeg širenja na regionalnom nivou.

Laboratorija za molekularnu dijagnostiku je referentna laboratorija (rešenje o ovlašćenju broj 321-01-444/2009-11 od 13.04.2009. godine) za sprovođenje posebnog nadzora u vinovoj lozi u vidu sprovođenja laboratorijskih ispitivanja na prisustvo Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence doree) (Ugovori br. 401-00-1471/2010-11 od 14.07.2010 i 321-01-575/2011-11 od 25.07.2011.)

Istraživači iz Odseka za štetočine bilja su nakon rešavanja epidemiologije bolesti zlatastog žutila vinove loze, postali jedina ovlašćena lica za identifikaciju i nadzor ove bolesti u Srbiji. Pored pregleda loznog sadnog materijala sa graničnih prelaza na prisustvo jaja vektora ove bolesti Scaphoideus titanus, Laboratorija za molekularnu dijagnostiku ovlašćena je i za unutrašnji karantin, odnosno pregled loznog materijala koje fitosanitarni inspektori uzorkuju u vinogorjima Srbije na prisustvo Flavescence doree, fitoplazme prouzrokovača bolesti zlatastog žutila vinove loze.