Akreditovane laboratorije

Laboratorija za molekularnu dijagnostiku akreditovana je za ispitivanje vinove loze, voćarskih, ratarskih i povrtarskih kultura i korovske biljke sledećim matodama:

  • detekcija fitoplazmi iz grupa 16SrI, 16SrII, 16SrV, 16SrX, 16SrXII (molekularna identifikacija PCR/RFLP metodom),
  • detekcija fitoplazme Flavescence dorée (molekularna identifikacija PCR metodom specifičnim prajmerima),
  • detekcija fitoplazme Stolbur (molekularna identifikacija PCR metodom specifičnim prajmerima).


Laboratorija za primenjenu entomologiju akreditovana je za:

  • Identifikaciju Diabrotica virgifera u ratarskim kulturama,
  • Identifikaciju Frankliniella occidentalis u ukrasnom bilju i povrtarskim kulturama,
  • Identifikaciju Liriomyza spp u povrtarskim kulturama,
  • Identifikaciju Rhagoletis complet u usevu oraha,
  • Identifikaciju Bemisia tabaci u povrtarskim kulturama,
  • Identifikaciju Ceratitis capitata u voćarskim kulturama i
  • Molekularnu identifikacija karantinskih i ekonomski značajnih insekata (DNK barcoding PCR metodom).